The Han Family
freedom from suffering
 
137
陳明偉.周佳旻閤家
閤家平安健康
 
160
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
 
 
RiJen,RiChee/Chou周立仁閤家.周立基閤家
祈求平安健康,福慧增長
 
265
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
 
 
 
沈惠章
祈求平安健康,福慧增長
 
136
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
 
    
趙芳芸閤家
 
61
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
法鼓山紐約東初禪寺
祈求世界和平
 
目前顯示頁面:<< 37 >>
30 秒後自動跳頁